Баткен шаардык кенеши жөнүндө жобо

Баткен шаардык Кеңешинин  VI чакырылышынын кезектеги III сессиясынын 2017-жылдын «17» марттагы   № 01-10/4 токтому менен бекитилген Баткен шаардык Кеңеши жөнүндө

ЖОБО

 I.Жалпы жобо

II. Негизги максаты жана иш чарасы

III.Укуктары жана милдеттери

IV.Баткен шаардык Кеңешин реорганизациялоо жана ликвидациялоо

1.Жалпы жобо

1.1.Баткен шаардык Кеңеши –шаардагы жергиликтүү өз алдынча башкаруунун өкүлчүлүктүү органы;

-Шаардык кеңеш жалпыга бирдей, тең жана тике шайлоо укугунун негизинде жашыруунун добуш берүү менен шайлануучу 31 депутаттардан турат.

1.2.шаардык Кеңеш – шайлоо жөнүндө жана жергиликтүү кеңештердин депутаттарынын статусу жөнүндө мыйзамдар менен белгиленген тартипте 4 жылдык мөөнөткө түзүлүүчү орган. 

Баткен шаардык Кеңешинин юридикалык адреси:

720100, Баткен шаары И.Жусупов көчөсү №46

1.2.Шаардык Кеңеш,  Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында аныкталган ыйгарым укуктарынын чегинде, шаар аймагына тиешелүү маселелерди кароого жана тотком түрүндө чечим кабыл алууга укуктуу.

1.3.Кыргыз Республикасынын Конституциясына жана мыйзамдарына каршы келген учурда шаардык кенештин чечимдерин жокко чыгаруу Кыргыз Республикаснын Мыйзамдарында белгиленген тартипте жүргүзүлөт.

1.4.Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык шаардык Кеңештин төрагасы  тиешелүү кеңештин сессиясында жашыруунун добуш берүү менен депутаттардын ичинен шаардык кеңештин ыйгарым укуктарынын мөөнөтүнө шайланат.

1.5.шаардык Кеңештин аппараты- Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн токтомуна ылайык бекитилген штат бирдигинин чегинде, Кыргыз Республикасынын мамлекеттик жарандык кызмат жана  муниципалдык кызмат жөнүндө» мыйзамына ылайык конкурсттук негизде кабылданат жана КР Эмгек Кодесине ылайык бошотулат

1.6.Кеңештин ишмердигин, уюштуруу, укуктук, маалыматтык-аналитикалык жана башка жактан камсыздоо аппараттын негизги максаттары;

-шаардык Кеңештин аппараты Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн токтому менен бекитилип, шаардык Кеңештин депутаттарын уюштуруу протоколдук жактан камсыз кылат.

1.7.Шаардык Кеңешке шайланган депутаттар партияга таандуулугуна ылайык депутаттык фракцияларга биригишет. Шаардык кеңеште көпчүлүк деп, депутаттык мандаттардын жарымынан көбүнө ээ болгон шаардык кеңештин фракциялардын коалициясын түзүү жөнүндө расимий жаряланган фракция же фракциялардын коалициясы саналат. Фракциялардын курамына же көпчүлүктүн фракциясынын коалициясына кирбеген фракция же фракциялар шаардык кеңеште азчылык деп саналат.

  1. II. Негизги максаты жана иш чарасы

2.1.Жергиликтүү маанидеги маселелерди чечүүнү камсыз кылуучу өкүлчүлүктүү, аткаруучу органдар

2.2.жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары жана алардын кызмат адамдары тарабынан жарандардын тикелей эрк-ниетин билдирүү жолу менен чечилүүчү, тиешелүү аймактагы калктын турмуш-тиричилигин камсыз кылуучу өкүлчүлүктүү, аткаруучу органдар;

 III.Укуктары жана милдеттери

3.1жергииктүү маанидеги маселелерди башкаруунун тартибин белгилөө;

3.2.жергиликтүү бюджети жана анын аткарылыш жөнүндө отчету бекитүү, ошондой эле бюджеттен тышкаркы фонддордун пайдаланышы жөнүндө маалыматты угуу;

3.3.Аймакты социалдык-экономикалык жактан өнүктүрүүнүн жана калкты социалдык жактан коргоонун программаларын бекитүү жана алардын аткарылышн көзөмөлдөө;

3.4.жергиликтүү салыктарды, жыйымдарды жана жеңилдиктерди киргизүү, ошондой эле Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында каралган учурларда алар боюнча ставкаларды аныктоо;

3.5.жергиликтүү жамааттын муниципалдык менчигин пайдалануунун жана ага ээлик кылуунун тартибин аныктоо, анын ичинде муниципалдык менчиктин пайдаланышына контролду ишке ашыруу;

3.6.жергиликтүү өз алдынча башкаруунун тиешелүү аткаруу органынын-шаар мэриясынын иши жөнүндө отчетун угуу;

3.7.мыйзамдарда белгиленген учурларда депутаттардын ыйгарым укуктарын мөөнөтүнөн мурда токтотуу;

3.8.жергиликтүү жамаатын уставын бекитүү;

3.9.тиешелүү мамлекеттик бийлик органдарына киргизүү максатында администрациялык-аймактык түзүлүш боюнча сунуштарды иштеп чыгуу;

3.10.Баткен шаарынын уставын бекитүү, шаардык Кеңештин Регламентин бекитет жана ага өзгөртүүлөрдү киргизүү;

3.11.Кеңештин төрагасын, анын орун басарын шайлоо, аларды кызмат орундарынан бошотуу, кеңештин төрагасынын КР мыйзамдарына карама-каршы келүүчү чечимдерин жокко чыгаруу;

3.12.Баткен шаардык Кеңешинин регламентин кабыл алуу;

3.13.өз чечимдеринин аткарылышына конторлдук кылуу;

3.14.Өкмөт тарабынан аныкталуучу типтүү чечимдердин негизинде жергиликтүү өз алдынча органынын-шаар мэриясынын (структуралардын) штаттык сан-эсебин жана түзүмүн бекитүү;

3.15.акаголдук ичимдиктерди жана тамеки буюмдардын сатуунун ырым жырымдарды өткөрүүгө тыюу салганга чейинки чектөөлөрдү аныктоо;

3.16.ирригациялык тармактарды, үйдөгү жана үй жайдагы участкаларды күтүүнүн тартибин аныктоо;

3.17.Баткен шаарынын жамаатын уставына жана КР мыйзамдарына ылайык башка маселелерди чечүү;

3.18.муздак сууну, канализацияны, жылуулук менен камсыз кылууну пйдалангандык үчүн ошондой эле КР мыйзамдарына ылайык каттуу тиричилик таштандыларды жыйгандык, ташып чыгаргандык жана жок кылынгандык үчүн тарифтерди бекитүү;

                2.2.шаардык Кеңештин сессияларында төмөнкүдөй маселелер кошумча чечилет:

                1)шаар мэрин шайлоо;

                2)мыйзамда белгиленген тартипте шаардын мэрине ишенбестик көрсөтүү;

3)мыйзамда белгиленген шаар жерлерине салыктын жиктелген ставкаларын белгилөө;

4)КБФ жерлерин арендага берүүдө аренда акылардын, жайыттардын жайыт акларын, айыл чарба эмес багыттагы жерлердин  салыктардын коэффиценттерин, ставкаларын белгөө;

5)шаардын символикаларын бекитүү;

6)Мыйзамга ылайык долбоордук иштерди, курулушту, жолдорду, көпүрөөлөрдү, турак жай фондун ошондой эле коммуналдык чарба, экономика, социалдык чөйрө жаатындагы, оюн зоок обьектилерин куру, күтүү жана модеринзациялоо боюнча сунуштарды киргизүү;

7) шаардык социалдык маданий мекемелерди ачуу, кайра уюштуруу жана жоюу жөнүндө маселелерди макулдашуу;

8)мыйзамга ылайык жергиликтүү өз алдынча башкаруунун башка органдары менен күч аракетти бириктирүү, анын ичинде коомдук пайдалуу иштерди жана тейлөө кызматтарын жүзөөгө ашыруу максатында чек аралык кызматташуу маселелери, ошондой эле жумуштарды аткаруу максатында ата мекендик жана чет өлкөлүк чарбакер субьектер жана коомдук бирикмелер менен кызматташуу жөнүндө жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын кызыкчылыктарын коргоо, коомдук пайдалуу жумуштарды жана тейлөө кызматтарын жүзөөгө ашыруу максатында чечимдерди кабыл алуу;

9)шаардын курулушунун башкы планын карайт жана бекитет.

10)Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларында каралган башка маселелер

3.19.Жергиликтүү кеңештердин жергиликтүү мамлекеттик администрациясы  менен өз ара мамилелери иш-милдеттеринин чегин ажыратуу, кеңешке жана жергиликтүү мамлекеттик администрацияга өзгөрүнө таандык жана Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген ыйгарым укуктарды берүү принцибинин негизинде түзүлөт.

3.20Шаардык кеңеш өзүнүн кабыл алган чечимдердин мыйзамдуулугу үчүн жоопкерчиликтүү;

3.21шаардык кеңештин аракеттеринин же аракетсиздигинин натыйжасында келип чыккан юридикалык жана жеке жактардын бузулган укуктарын калыбына келтирүү боюнча талаш-тартыштар, ошондой эле клтирилген зыяндын ордун толтуруп берүү сот тартибинде чечилет

IV.Баткен шаардык Кеңешин реорганизациялоо жана ликвидациялоо

4.1.Сот тартибинде шаардык Кеңеш тарабынан КР «Жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары жөнүндө» Мыйзамынын 1-бөлүгүндө көрсөтүлгөн иш аракеттерди жасаган фактысы аныкталган учурда, Кыргыз Республикасынын Президентти, шаардык Кеңешти таратууга жана кеңештин жаңы курамына шайлоо жарыялоого укуктуу;

4.2.Шаардык кеңеш ошондой эле Президент тарабынан Мыйзамда карлагн учурларда да таратылышы мүмкүн.

4.3.Баткен шаардык Кеңеши реорганизациялоо жана ликвидациялоодо кызматкерлердин укуктары Кыргыз Республикасынын мыйзамдары менен каралат.

 

Жоопуу катчы:                                                                                                                                                                                               Ж.Алдашова